Scriptures
3 Nephi 16: 1
a 1 Ne. 19: 10.

    2 Ne. 21: 12.

    3 Nephi 15: 15.

    TG Israel, Ten Lost Tribes of.

3 Nephi 16: 3
a 3 Nephi 18: 27.

b 3 Nephi 17: 4.

3 Nephi 16: 4
a 2 Ne. 25: 18.

    TG Scriptures to Come Forth.

b 1 Ne. 10: 14.

    3 Nephi 21: 6 (1-11).

c TG Unbelief, Unbelievers.

d Ezek. 20: 42 (42-44).

    Micah 7: 9 (8-9).

    3 Nephi 20: 13.

    TG Israel, Restoration of.

3 Nephi 16: 5
a TG Israel, Gathering of.

b 3 Nephi 5: 25 (24-26).

    3 Nephi 15: 8.

c 1 Ne. 22: 9.

    3 Nephi 21: 27 (26-29).

3 Nephi 16: 6
a 1 Ne. 13: 39 (23, 30-42).

    2 Ne. 30: 3.

    3 Nephi 20: 27.

b 2 Ne. 32: 5.

    3 Nephi 11: 32 (32, 35-36).

    TG Holy Ghost, Source of Testimony.

3 Nephi 16: 7
a TG Restoration of the Gospel.

b D&C 19: 27.

    D&C 107: 33.

    TG Mission of Latter-day Saints.

3 Nephi 16: 8
a 2 Ne. 6: 15.

    2 Ne. 28: 15 (15-32).

    Ether 2: 9 (8-11).

b 1 Ne. 13: 14.

    2 Ne. 26: 19.

    Morm. 5: 9 (9, 15).

c 3 Nephi 20: 28.

3 Nephi 16: 9
a Amos 9: 1 (1-4).

b Jer. 23: 40.

    Lam. 2: 16 (15-16).

    Joel 2: 17.

    1 Ne. 19: 14.

3 Nephi 16: 10
a 3 Nephi 20: 15.

b Morm. 8: 36 (35-41).

c 3 Nephi 30: 2.

    Morm. 8: 31.

d 2 Ne. 26: 29.

    TG Priestcraft.

e 3 Nephi 20: 28 (27-28).

    D&C 6: 31.

3 Nephi 16: 11
a Isa. 44: 21.

    3 Nephi 20: 29 (28-31).

    3 Nephi 21: 4 (1-11).

    Morm. 5: 20.

3 Nephi 16: 12
a Hel. 15: 13.

    TG Israel, Restoration of.

    TG Knowledge.

3 Nephi 16: 13
a Gal. 3: 7 (7, 29).

    1 Ne. 15: 13 (13-17).

    1 Ne. 22: 9 (5-10).

    2 Ne. 10: 18 (18-19).

    3 Nephi 30: 2.

    Abr. 2: 10 (9-11).

3 Nephi 16: 15
a Micah 5: 8 (8-15).

    3 Nephi 20: 16.

    3 Nephi 21: 12 (12-21).

    D&C 87: 5.

3 Nephi 16: 16
a 3 Nephi 15: 13.

3 Nephi 16: 17
a 3 Nephi 20: 11.

3 Nephi 16: 18
a Isa. 52: 8 (8-10).

    3 Nephi 20: 32.

b Ezek. 33: 2 (2, 7).

    D&C 101: 45 (45, 53-54).

    TG Watchmen.

3 Nephi 17: 1
aIE to return to the Father. See v. 4.

3 Nephi 17: 2
a TG Jesus Christ, Teaching Mode of.

b John 16: 12.

    D&C 50: 40.

    D&C 78: 18 (17-18).

3 Nephi 17: 3
a TG Meditation.

b Ezra 7: 10.

    D&C 29: 8.

    D&C 132: 3.

c 3 Nephi 19: 2.

3 Nephi 17: 4
a 3 Nephi 18: 39.

b 3 Nephi 16: 3.

    TG Jesus Christ, Appearances, Postmortal.

c TG Israel, Ten Lost Tribes of.

3 Nephi 17: 5
a TG God, Love of.

3 Nephi 17: 6
a TG Compassion.

3 Nephi 17: 7
a TG Sickness.

b TG Leprosy.

c TG Administrations to the Sick.

    TG Healing.

3 Nephi 17: 8
a Matt. 8: 10 (1-17).

    Luke 18: 42.

b 2 Ne. 27: 23.

    Ether 12: 12.

3 Nephi 17: 9
a Matt. 9: 28 (28-31).

    Mosiah 3: 5.

    3 Nephi 26: 15.

    D&C 84: 69.

3 Nephi 17: 10
a Luke 7: 38 (38, 45).

    3 Nephi 11: 19.

3 Nephi 17: 11
a Matt. 19: 13 (13-14).

    Mark 10: 13.

    3 Nephi 26: 14 (14, 16).

    TG Children.

3 Nephi 17: 13
a Acts 9: 40.

    Acts 20: 36.

    3 Nephi 19: 6 (6, 16-17).

3 Nephi 17: 14
a Mosiah 28: 3.

    Alma 31: 2.

    3 Nephi 17: 20.

    3 Nephi 27: 32.

    Moses 7: 41.

3 Nephi 17: 15
a 3 Nephi 19: 19 (19, 27).

b TG Jesus Christ, Relationships with the Father.

3 Nephi 17: 16
a Isa. 64: 4.

    1 Cor. 2: 9.

    3 Nephi 19: 32 (30-36).

    D&C 76: 10, 116 (114-119).

3 Nephi 17: 17
a 2 Cor. 12: 4.

    3 Nephi 19: 34 (32-34).

3 Nephi 17: 18
a TG Joy.

3 Nephi 17: 20
a 3 Nephi 17: 14.

3 Nephi 17: 21
a John 11: 35.

    TG Sincerity.

b Mark 10: 16 (14-16).

3 Nephi 17: 24
a Hel. 5: 43 (23-24, 43-45).

    3 Nephi 19: 14.

    TG Transfiguration.

3 Nephi 17: 25
a Ex. 19: 9 (9-13).

3 Nephi 18: 1
a Matt. 26: 26.

    3 Nephi 20: 3 (3-9).

    3 Nephi 26: 13.

3 Nephi 18: 3
a TG Jesus Christ, Types of, in Memory.

3 Nephi 18: 5
a TG Church Organization.

b Moro. 4: 1.

c Matt. 14: 19 (19-21).

    3 Nephi 20: 6 (6-7).

d TG Church.

3 Nephi 18: 6
a TG Jesus Christ, Exemplar.

3 Nephi 18: 7
a 3 Nephi 20: 8.

    Moro. 4: 3.

    TG Sacrament.

b TG Bread of Life.

3 Nephi 18: 8
a Matt. 26: 27 (27-29).

    TG Jesus Christ, Types of, in Memory.

3 Nephi 18: 10
a TG Commitment.

3 Nephi 18: 11
a Moro. 5: 1.

b TG Blood, Symbolism of.

3 Nephi 18: 12
a TG Rock.

3 Nephi 18: 13
a Josh. 1: 7.

    D&C 3: 2.

b TG Apostasy of Individuals.

c Matt. 16: 18.

    3 Nephi 11: 39.

3 Nephi 18: 15
a Alma 34: 23.

    D&C 93: 49.

3 Nephi 18: 16
a TG Jesus Christ, Head of the Church.

b TG Jesus Christ, Light of the World.

c TG God, the Standard of Righteousness.

    TG Jesus Christ, Exemplar.

3 Nephi 18: 18
a Luke 22: 31.

    2 Ne. 2: 18 (17-18).

    D&C 10: 22 (22-27).

3 Nephi 18: 20
a Isa. 58: 9 (8-9).

    Matt. 21: 22 (21-22).

    Mark 11: 24.

    Hel. 10: 5.

    Morm. 9: 21.

    Moro. 7: 26.

    D&C 88: 64 (63-65).

3 Nephi 18: 21
a Alma 34: 21.

    TG Family, Children, Responsibilities toward.

3 Nephi 18: 22
a TG Meetings.

3 Nephi 18: 23
a 3 Nephi 18: 30.

    TG Missionary Work.

3 Nephi 18: 24
a TG Jesus Christ, Light of the World.

b Matt. 5: 16.

    Mark 4: 21.

    3 Nephi 12: 16.

3 Nephi 18: 25
a Alma 5: 33.

    Alma 19: 36.

b 3 Nephi 11: 15 (14-16).

3 Nephi 18: 26
a 3 Nephi 13: 25.

3 Nephi 18: 27
a TG God the Father-Elohim.

b 3 Nephi 16: 3.

3 Nephi 18: 28
a Ex. 12: 43.

    1 Cor. 11: 27 (27-30).

    4 Ne. 1: 27.

b Lev. 7: 18.

    Morm. 9: 29.

3 Nephi 18: 29
a TG Blood, Symbolism of.

b 3 Nephi 12: 24 (23-26).

    D&C 46: 4.

3 Nephi 18: 30
a D&C 46: 3.

b 3 Nephi 18: 23.

3 Nephi 18: 31
a D&C 27: 14.

b John 10: 14.

    Alma 5: 38.

    3 Nephi 15: 24.

3 Nephi 18: 32
a Alma 16: 13.

    Moro. 7: 1.

b Jer. 3: 22.

    3 Nephi 9: 13 (13-14).

    D&C 112: 13.

3 Nephi 18: 33
a TG Condemnation.

3 Nephi 18: 34
a 3 Nephi 11: 28 (28-30).

    TG Disputations.

3 Nephi 18: 35
a 1 Jn. 2: 1.

    2 Ne. 2: 9.

    Moro. 7: 28 (27-28).

    D&C 29: 5.

3 Nephi 18: 36
a TG Hands, Laying on of.

b 1 Ne. 12: 7.

    3 Nephi 15: 11.

    3 Nephi 19: 4 (4-12).

3 Nephi 18: 37
a TG Holy Ghost, Gift of.

    TG Priesthood, Authority.

b Alma 31: 36.

c Moro. 2: 2 (2-3).

3 Nephi 18: 38
a Ex. 19: 9 (9, 16).

    2 Chr. 5: 14 (11-14).

3 Nephi 18: 39
a 3 Nephi 17: 4.

3 Nephi 19: 2
a 3 Nephi 17: 3.

3 Nephi 19: 4
a 3 Nephi 7: 19.

b TG Death, Power over.

c 3 Nephi 28: 25.

d 3 Nephi 18: 36 (36-37).

    3 Nephi 26: 17.

3 Nephi 19: 5
a Mosiah 2: 7.

3 Nephi 19: 6
a 3 Nephi 17: 13.

3 Nephi 19: 9
a 3 Nephi 9: 20.

3 Nephi 19: 11
a 3 Nephi 11: 23.

b Matt. 3: 14 (13-15).

    JS-H 1: 71 (70-71).

3 Nephi 19: 13
a TG Baptism, Immersion.

b 3 Nephi 12: 2.

    Morm. 7: 10.

    TG Holy Ghost, Baptism of.

3 Nephi 19: 14
a Hel. 5: 43 (23-24, 43-45).

    3 Nephi 17: 24.

3 Nephi 19: 19
a 3 Nephi 17: 15.

3 Nephi 19: 20
a TG Church Organization.

3 Nephi 19: 22
a Acts 7: 59.

3 Nephi 19: 23
a TG Jesus Christ, Relationships with the Father.

b 3 Nephi 9: 15.

    3 Nephi 11: 27.

c John 17: 22 (1-22).

    1 Cor. 6: 17.

3 Nephi 19: 24
a Matt. 6: 7.

b Hel. 10: 5.

    D&C 46: 30.

3 Nephi 19: 25
a Num. 6: 25 (23-27).

b Ps. 4: 6.

c Dan. 9: 17.

d TG Transfiguration.

3 Nephi 19: 28
a Neh. 12: 30.

    Moro. 7: 48.

    D&C 50: 29 (28-29).

    D&C 88: 74 (74-75).

    TG Purity.

3 Nephi 19: 29
a John 17: 6.

3 Nephi 19: 30
a Matt. 17: 2.

3 Nephi 19: 32
a 3 Nephi 5: 18.

    D&C 76: 116.

3 Nephi 19: 33
a Prov. 2: 2.

    Prov. 8: 5.

    Isa. 44: 18.

    Mosiah 2: 9.

    Mosiah 12: 27.

3 Nephi 19: 34
a 2 Cor. 12: 4.

    3 Nephi 17: 17.

3 Nephi 19: 35
a Matt. 8: 10.

b TG Faith.

c John 11: 47 (47-48).

d Matt. 13: 58.

    TG Doubt.

    TG Unbelief, Unbelievers.

3 Nephi 20: 1
a 1 Sam. 7: 8.

    2 Ne. 32: 9.

b Mosiah 24: 12.

3 Nephi 20: 3
a Mark 6: 41 (36-44).

b 3 Nephi 18: 1.

    3 Nephi 26: 13.

3 Nephi 20: 6
a Matt. 14: 19 (19-21).

3 Nephi 20: 7
a John 6: 14.

3 Nephi 20: 8
a John 6: 51 (50-58).

    1 Cor. 11: 24 (20-26).

    3 Nephi 18: 7.

    Moro. 4: 3.

3 Nephi 20: 11
a 3 Nephi 16: 17 (17-20).

    3 Nephi 23: 3 (1-3).

b 2 Ne. 25: 5 (1-5).

    Morm. 8: 23.

3 Nephi 20: 12
a Gen. 17: 11 (9-12).

    3 Nephi 15: 7.

3 Nephi 20: 13
a 3 Nephi 16: 13 (6-13).

    3 Nephi 21: 3 (2-7).

b TG Israel, Scattering of.

c Jer. 46: 27 (2-28).

    3 Nephi 22: 7 (6-17).

    TG Israel, Gathering of.

d Ezek. 20: 42 (42-44).

    3 Nephi 16: 4 (4-5).

3 Nephi 20: 14
a TG Jesus Christ, Authority of.

b TG Promised Lands.

3 Nephi 20: 15
a 3 Nephi 16: 10 (10-14).

b 3 Nephi 20: 27.

3 Nephi 20: 16
a TG Israel, Remnant of.

b Gen. 49: 9.

    Morm. 5: 24.

    D&C 87: 5 (4-5).

    D&C 109: 65 (65-67).

    TG Israel, Deliverance of.

c Micah 5: 8 (8-9).

    3 Nephi 16: 15 (14-15).

    3 Nephi 21: 12 (11-21).

3 Nephi 20: 18
a Micah 4: 12.

3 Nephi 20: 19
a Lev. 26: 12.

    D&C 63: 1 (1-6).

b TG Last Days.

c Micah 4: 13.

3 Nephi 20: 20
a 1 Ne. 14: 17.

    1 Ne. 22: 16 (15-16).

    3 Nephi 29: 4.

3 Nephi 20: 21
a 1 Kgs. 8: 51.

    3 Nephi 16: 8 (8-15).

    3 Nephi 21: 23 (12-24).

3 Nephi 20: 22
a TG Israel, Joseph, People of.

b Gen. 49: 26 (22-26).

c Isa. 2: 3 (2-5).

    3 Nephi 21: 23 (23-24).

    Ether 13: 3 (1-12).

    D&C 84: 2 (2-4).

    TG Jerusalem, New.

d 3 Nephi 21: 25.

e Isa. 59: 20 (20-21).

    3 Nephi 24: 1.

3 Nephi 20: 23
a Deut. 18: 15 (15-19).

    Acts 3: 22 (22-23).

    1 Ne. 22: 20 (20-21).

    D&C 133: 63.

3 Nephi 20: 24
a Acts 3: 24 (24-26).

    1 Ne. 10: 5.

    Jacob 7: 11.

3 Nephi 20: 25
a Rom. 4: 24 (23-24).

b TG Abrahamic Covenant.

c Gen. 12: 3 (1-3).

    Gen. 22: 18 (9, 18).

    TG Seed of Abraham.

3 Nephi 20: 26
a TG Israel, Blessings of.

b Prov. 16: 6.

    Alma 19: 33.

3 Nephi 20: 27
a Gen. 12: 2 (1-3).

    Gal. 3: 8 (7-29).

    2 Ne. 29: 14.

    Abr. 2: 9.

b 3 Nephi 20: 15.

c 3 Nephi 16: 6 (6-7).

    Morm. 5: 19.

d 3 Nephi 16: 8 (8-9).

    Morm. 5: 9.

3 Nephi 20: 28
a Josh. 23: 13.

    1 Ne. 2: 24.

    3 Nephi 16: 8 (8-10).

b Isa. 51: 23.

3 Nephi 20: 29
a Isa. 44: 21.

    3 Nephi 16: 11 (11-12).

b TG Israel, Gathering of.

c Amos 9: 15.

    Alma 7: 10.

    D&C 133: 24.

    TG Israel, Land of.

3 Nephi 20: 31
a 3 Nephi 5: 26 (21-26).

    3 Nephi 21: 26 (26-29).

3 Nephi 20: 32
a Isa. 52: 8 (8-9).

    3 Nephi 16: 18 (18-20).

    TG Watchmen.

3 Nephi 20: 33
a Isa. 18: 7.

    D&C 84: 2.

    TG Jerusalem.

b Deut. 11: 11.

    TG Israel, Land of.

    TG Lands of Inheritance.

3 Nephi 20: 34
a Isa. 54: 1.

3 Nephi 20: 36
a Isa. 52: 1 (1-3).

    D&C 113: 7 (7-10).

    TG Priesthood, Power of.

3 Nephi 20: 40
a Isa. 52: 7.

    Nahum 1: 15.

    Mosiah 15: 18 (13-18).

    D&C 128: 19.

b Mark 13: 10.

    1 Ne. 13: 37.

3 Nephi 20: 41
a Isa. 52: 11 (11-15).

b TG Uncleanness.

c D&C 133: 5.

    TG Cleanliness.

3 Nephi 20: 42
a 3 Nephi 21: 29.

b TG Haste.

    TG Rashness.

3 Nephi 20: 45
a Lev. 1: 5.

    Isa. 52: 15.

    Ezek. 36: 25.

b 3 Nephi 21: 8.

    D&C 101: 94.

3 Nephi 20: 46
a Joel 2: 18.

    Ether 13: 5 (5, 11).

3 Nephi 21: 1
a Isa. 66: 19.

b TG Last Days.

3 Nephi 21: 2
a 1 Ne. 10: 14.

    Ether 4: 17.

    D&C 20: 9 (8-11).

    JS-H 1: 34.

3 Nephi 21: 3
a TG Witness of the Father.

b 3 Nephi 20: 13.

    Morm. 5: 15 (10-21).

3 Nephi 21: 4
a John 8: 32 (32-36).

    1 Ne. 13: 19 (17-19).

    D&C 101: 77 (77-80).

b Ps. 89: 35.

    3 Nephi 16: 11 (8-12).

    Morm. 5: 20.

    TG Abrahamic Covenant.

3 Nephi 21: 5
a 3 Nephi 26: 8.

b 2 Ne. 30: 5.

    Morm. 5: 15.

    D&C 3: 18.

3 Nephi 21: 6
a 1 Ne. 10: 14.

    Jacob 5: 54.

    3 Nephi 16: 4 (4-7).

    3 Nephi 21: 24 (24-26).

    Morm. 5: 15.

b Gal. 3: 7 (7, 29).

    2 Ne. 30: 3.

    3 Nephi 16: 13.

    Abr. 2: 10 (9-11).

3 Nephi 21: 7
a 3 Nephi 5: 23 (21-26).

    3 Nephi 21: 26.

3 Nephi 21: 8
a 3 Nephi 20: 45.

3 Nephi 21: 9
a TG God, Works of.

b 1 Ne. 22: 8.

    TG Restoration of the Gospel.

c Acts 13: 41 (40-41).

3 Nephi 21: 10
a D&C 135: 1 (1-3).

b D&C 10: 43.

3 Nephi 21: 11
a 2 Ne. 3: 11 (6-15).

    Morm. 8: 16 (16, 25).

    Ether 3: 28 (21-28).

b 1 Ne. 21: 6.

c D&C 1: 14.

    D&C 133: 63.

3 Nephi 21: 12
a Isa. 5: 29.

    Micah 5: 8 (8-15).

    Mal. 4: 3.

    2 Ne. 15: 29.

    3 Nephi 16: 15 (7-15).

    3 Nephi 20: 16.

    3 Nephi 25: 3.

    D&C 87: 5.

3 Nephi 21: 13
a 1 Ne. 21: 17 (17-19).

3 Nephi 21: 14
a Eph. 3: 6 (1-7).

    2 Ne. 10: 18.

    2 Ne. 33: 9.

b Lev. 26: 22 (21-22).

    Hel. 14: 24.

3 Nephi 21: 15
a 2 Ne. 12: 15.

3 Nephi 21: 16
a TG Sorcery.

    TG Superstitions.

3 Nephi 21: 17
a Ex. 20: 4 (3-4, 23).

    Isa. 41: 29 (24, 29).

    Mosiah 13: 12.

    D&C 1: 16.

    TG Idolatry.

3 Nephi 21: 18
a 1 Kgs. 16: 33 (32-33).

3 Nephi 21: 19
a 3 Nephi 30: 2.

    D&C 109: 30.

3 Nephi 21: 20
a Amos 5: 18.

    Alma 29: 2.

    Morm. 9: 27.

b Jer. 44: 8 (6-8).

3 Nephi 21: 21
a Isa. 34: 8.

    Isa. 61: 2.

    Jer. 23: 19 (19-20).

    Mal. 4: 1 (1, 3).

    D&C 97: 26 (25-28).

b Ezek. 21: 17 (14-17).

3 Nephi 21: 22
a TG Hardheartedness.

b 1 Ne. 14: 12 (12, 14).

    TG Dispensations.

    TG Millennium, Preparing a People for.

c 2 Ne. 10: 18 (18-19).

    3 Nephi 16: 13.

    3 Nephi 30: 2.

d TG Lands of Inheritance.

3 Nephi 21: 23
a 3 Nephi 16: 8 (8-15).

b 3 Nephi 20: 22 (21-22, 39).

    Ether 13: 3 (1-12).

    TG Jerusalem, New.

3 Nephi 21: 24
a 3 Nephi 21: 6.

3 Nephi 21: 25
a 1 Ne. 13: 37.

    3 Nephi 20: 22.

b Isa. 2: 2 (2-4).

    Isa. 59: 20 (20-21).

    3 Nephi 24: 1.

3 Nephi 21: 26
a 3 Nephi 20: 31 (29-34).

    Morm. 5: 14.

b 1 Ne. 14: 17.

    3 Nephi 21: 6 (6-7).

c TG Israel, Ten Lost Tribes of.

3 Nephi 21: 27
a 3 Nephi 16: 5 (4-5).

b TG Israel, Restoration of.

3 Nephi 21: 28
a TG Israel, Gathering of.

3 Nephi 21: 29
a 3 Nephi 20: 42.

b Isa. 52: 12 (11-12).

3 Nephi 22: 1
a Isa. 54: 1 (1-17).

b TG Singing.

c Isa. 49: 21.

3 Nephi 22: 2
a TG Stakes.

3 Nephi 22: 3
a Obad. 1: 19 (19-21).

b TG Gentiles.

3 Nephi 22: 4
a Joel 2: 26 (26-27).

    2 Ne. 6: 13 (7, 13).

b TG Shame.

c TG Reproach.

3 Nephi 22: 5
a Hosea 3: 5 (4-5).

3 Nephi 22: 6
a Isa. 62: 4.

3 Nephi 22: 7
a Jer. 46: 27 (2-28).

    3 Nephi 20: 13 (11-13).

3 Nephi 22: 8
a TG Kindness.

b TG God, Mercy of.

3 Nephi 22: 9
a Gen. 8: 21.

    Matt. 24: 37 (36-38).

    Alma 10: 22.

    TG Earth, Cleansing of.

3 Nephi 22: 10
a Isa. 40: 4 (4-5).

    TG Earth, Renewal of.

b TG Israel, Blessings of.

c Ps. 94: 14.

    D&C 35: 25.

3 Nephi 22: 11
a Rev. 21: 19 (18-21).

    TG Rock.

3 Nephi 22: 13
a Isa. 60: 21.

    Jer. 31: 34 (33-34).

b 1 Ne. 22: 17 (15-22).

    2 Ne. 30: 10.

    Moses 7: 61.

3 Nephi 22: 14
a TG Righteousness.

3 Nephi 22: 15
a 1 Ne. 22: 14.

3 Nephi 22: 17
a TG Servant.

3 Nephi 23: 1
a TG Scriptures, Study of.

b Isa. 1: 1.

    2 Ne. 25: 5 (1-5).

    3 Nephi 20: 11.

    Morm. 8: 23.

3 Nephi 23: 2
a Isa. 49: 6.

3 Nephi 23: 3
a 3 Nephi 15: 6.

    3 Nephi 20: 11 (11-12).

3 Nephi 23: 4
a Morm. 8: 26.

3 Nephi 23: 5
a Luke 24: 27 (25-27).

3 Nephi 23: 7
a 3 Nephi 8: 1.

    4 Ne. 1: 19.

3 Nephi 23: 9
a Hel. 13: 2.

b Hel. 14: 25 (1, 21-26).

c TG Saints.

d TG Resurrection.

3 Nephi 23: 11
a TG Jesus Christ, Teaching Mode of.

b Matt. 27: 52 (52-53).

3 Nephi 23: 13
a TG Record Keeping.

3 Nephi 23: 14
a Luke 24: 44 (27, 44).

b TG Scriptures, Study of.

    TG Teaching.

3 Nephi 24: 1
a Mal. 3: 1 (1-18).

b D&C 45: 9.

c Isa. 59: 20 (20-21).

    3 Nephi 20: 22.

    3 Nephi 21: 25.

d TG Jesus Christ, Messenger of the Covenant.

3 Nephi 24: 2
a 3 Nephi 25: 1.

b Deut. 4: 24.

    Zech. 13: 9.

    D&C 128: 24.

    TG Earth, Cleansing of.

    TG Jesus Christ, Second Coming.

3 Nephi 24: 3
a TG Purification.

b Deut. 10: 8.

    D&C 84: 31 (31-34).

    D&C 128: 24.

c D&C 13: 1.

3 Nephi 24: 5
a Ezek. 43: 7 (1-7).

b TG Sorcery.

c Hosea 10: 4.

    D&C 104: 5 (4-5).

    TG Swearing.

d Ps. 94: 6.

    TG Oppression.

e Ps. 10: 14.

    Ps. 68: 5.

    James 1: 27.

    D&C 136: 8.

f TG Stranger.

3 Nephi 24: 6
a 2 Ne. 6: 7.

    Moses 1: 6.

3 Nephi 24: 7
a TG Ordinance.

b 1 Sam. 7: 3.

    Hel. 13: 11.

    3 Nephi 10: 6 (5-7).

    Moro. 9: 22.

3 Nephi 24: 8
a TG Tithing.

b Neh. 10: 32.

    TG Sacrifice.

3 Nephi 24: 10
a D&C 64: 23.

    D&C 119: 4 (1-7).

b TG Food.

c Gen. 7: 11.

d TG Blessing.

3 Nephi 24: 11
a D&C 85: 3.

3 Nephi 24: 14
a Job 16: 11 (11-17).

    Jer. 20: 7 (7-8).

    Hab. 1: 2 (1-4).

b Mal. 3: 14 (14-15).

c TG Ordinance.

3 Nephi 24: 16
a 4 Ne. 1: 12.

    Moro. 6: 5 (5-6).

b D&C 85: 9 (7-9).

    Moses 6: 5.

    TG Book of Remembrance.

3 Nephi 24: 17
a Lev. 20: 26.

b D&C 101: 3.

3 Nephi 24: 18
a TG Discernment, Spiritual.

3 Nephi 25: 1
a Mal. 4: 1 (1-6).

b Ps. 21: 9 (8-10).

    Isa. 24: 6.

    Isa. 66: 16.

    1 Ne. 22: 15.

    3 Nephi 24: 2.

    D&C 29: 9.

    D&C 64: 23 (23-24).

    D&C 133: 64.

    JS-H 1: 37.

    TG Earth, Cleansing of.

c Ps. 18: 27.

    2 Ne. 20: 33.

    TG Pride.

3 Nephi 25: 2
a Ps. 84: 11.

    Mal. 4: 2.

    Ether 9: 22.

b D&C 45: 58.

c 1 Ne. 22: 24.

3 Nephi 25: 3
a 3 Nephi 21: 12.

3 Nephi 25: 4
a Ex. 3: 1.

    Ex. 19: 18 (9, 16-20).

    1 Kgs. 19: 8.

    Neh. 9: 13.

    Mosiah 12: 33.

    Mosiah 13: 5.

3 Nephi 25: 5
a 2 Kgs. 2: 2.

    D&C 2: 1.

    D&C 35: 4.

    D&C 110: 13 (13-16).

    D&C 128: 17 (17-18).

    TG Genealogy and Temple Work.

b TG Day of the Lord.

3 Nephi 25: 6
a D&C 98: 16 (16-17).

b TG Family, Eternal.

    TG Salvation for the Dead.

c Mal. 4: 6.

    D&C 110: 15 (13-16).

3 Nephi 26: 2
aIE Mal. chapters 3 and 4, quoted in 3 Nephi chapters 24 and 25.

3 Nephi 26: 3
a TG Day of the Lord.

b Ps. 72: 19.

    TG Jesus Christ, Glory of.

c Amos 9: 13.

    2 Pet. 3: 10 (10, 12).

    Morm. 9: 2.

    TG Earth, Cleansing of.

    TG Earth, Destiny of.

    TG World, End of.

d Morm. 5: 23.

3 Nephi 26: 4
a Mal. 4: 5.

    Hel. 12: 25.

    3 Nephi 28: 31.

b Mosiah 16: 10 (1-2, 10-11).

    TG Judgment, The Last.

3 Nephi 26: 5
a Dan. 12: 2.

b TG God, Justice of.

    TG Justice.

c 3 Nephi 1: 14.

    Ether 3: 14.

    TG Man, Antemortal Existence of.

3 Nephi 26: 6
a John 21: 25.

    W of M 1: 5.

    3 Nephi 5: 8 (8-11).

    Ether 15: 33.

3 Nephi 26: 7
a Jarom 1: 14.

    4 Ne. 1: 19.

3 Nephi 26: 8
a 3 Nephi 28: 33.

    D&C 11: 22.

b 3 Nephi 21: 5 (5-6).

3 Nephi 26: 9
a John 16: 12.

    2 Ne. 27: 8 (7-11, 21).

    Morm. 8: 12.

    Ether 4: 8 (4-10).

3 Nephi 26: 10
a Ether 4: 7 (1-8).

b 2 Ne. 28: 27.

    Alma 12: 10 (9-11).

    D&C 6: 26 (26-27).

3 Nephi 26: 11
a 3 Nephi 26: 18.

b Ether 12: 6.

3 Nephi 26: 12
a 3 Nephi 28: 24.

b W of M 1: 1 (1-2).

3 Nephi 26: 13
a John 21: 14.

    3 Nephi 27: 2.

b 3 Nephi 18: 1.

    3 Nephi 20: 3 (3-9).

    TG Bread.

    TG Sacrament.

3 Nephi 26: 14
a Luke 10: 21.

    Alma 32: 23.

    3 Nephi 17: 11.

    D&C 128: 18.

b D&C 23: 3.

c 3 Nephi 19: 32.

    3 Nephi 28: 14 (14, 16).

3 Nephi 26: 15
a 3 Nephi 17: 9.

    TG Administrations to the Sick.

    TG Healing.

b TG Death, Power over.

3 Nephi 26: 16
a Matt. 11: 25.

b 3 Nephi 27: 23.

3 Nephi 26: 17
a 3 Nephi 19: 4 (4-12).

    4 Ne. 1: 14.

b Ether 12: 31.

c 4 Ne. 1: 1.

3 Nephi 26: 18
a 3 Nephi 26: 11.

3 Nephi 26: 19
a TG Benevolence.

b 4 Ne. 1: 3 (3, 25-26).

c TG Consecration.

3 Nephi 26: 21
a Mosiah 18: 17.

    Alma 4: 5 (4-5).

    TG Church.

3 Nephi 27: 1
a D&C 29: 6.

    D&C 84: 1.

b Alma 8: 10.

    D&C 5: 24.

    D&C 29: 2.

c Mosiah 27: 22.

    Alma 5: 46.

    Alma 6: 6.

    TG Fasting.

3 Nephi 27: 2
a 3 Nephi 26: 13.

    TG Jesus Christ, Appearances, Postmortal.

3 Nephi 27: 3
a D&C 1: 1.

    D&C 20: 1.

3 Nephi 27: 5
a TG Jesus Christ, Taking the Name of.

3 Nephi 27: 6
a Alma 32: 13 (13-15).

    Alma 38: 2.

    3 Nephi 15: 9.

3 Nephi 27: 8
a 1 Cor. 1: 12 (11-13).

    D&C 115: 4.

b TG Jesus Christ, Head of the Church.

3 Nephi 27: 11
a Jacob 5: 46.

    Jacob 6: 7.

    Alma 5: 52.

    D&C 132: 13.

b TG Hell.

3 Nephi 27: 12
a Rev. 14: 13.

    D&C 59: 2.

3 Nephi 27: 13
a Acts 10: 36 (36-40).

    D&C 76: 40 (40-42).

    TG Gospel.

b John 6: 39.

    TG Jesus Christ, Mission of.

3 Nephi 27: 14
a 3 Nephi 15: 1.

    Morm. 2: 19.

b Moses 7: 55.

c Luke 9: 44 (44-45).

    1 Ne. 11: 32.

d John 6: 44.

    2 Ne. 9: 5.

    D&C 17: 8.

    D&C 27: 18.

e TG Jesus Christ, Judge.

3 Nephi 27: 15
a TG Jesus Christ, Atonement through.

b 1 Sam. 2: 3.

3 Nephi 27: 16
a TG Repentance.

b TG Baptism, Qualifications for.

c 1 Ne. 13: 37.

    TG Endure.

    TG Steadfastness.

3 Nephi 27: 17
a TG God, Justice of.

3 Nephi 27: 19
a Alma 11: 37.

    TG Uncleanness.

b D&C 84: 24.

    TG Rest.

c Rev. 1: 5 (1-6).

    Rev. 7: 14.

    1 Ne. 12: 10.

    Alma 5: 21 (21-27).

    Alma 13: 11 (11-13).

3 Nephi 27: 20
a Ether 4: 18.

    Moro. 7: 34.

b TG Baptism, Essential.

c TG Sanctification.

d 1 Cor. 1: 8.

    D&C 4: 2.

3 Nephi 27: 21
a 1 Ne. 13: 36.

    TG Gospel.

    TG Salvation, Plan of.

b TG Jesus Christ, Exemplar.

3 Nephi 27: 23
a TG Record Keeping.

b 3 Nephi 26: 16 (16, 18).

3 Nephi 27: 25
a 2 Ne. 33: 15 (10-15).

    W of M 1: 11.

b Ps. 33: 15 (13-15).

    1 Ne. 15: 33 (26-36).

3 Nephi 27: 26
a 3 Nephi 24: 16.

    TG Book of Life.

3 Nephi 27: 27
a 1 Ne. 12: 10 (9-10).

    Morm. 3: 19.

b Rev. 20: 4 (4-6).

c 2 Pet. 3: 11.

    TG Godliness.

    TG Jesus Christ, Exemplar.

    TG Man, Potential to Become like Heavenly Father.

d Matt. 5: 48.

    3 Nephi 12: 48.

3 Nephi 27: 28
a John 16: 10.

    John 20: 17.

3 Nephi 27: 29
a Matt. 7: 7.

    3 Nephi 14: 7.

3 Nephi 27: 30
a John 17: 12.

3 Nephi 27: 31
a 3 Nephi 9: 13 (11-13).

    3 Nephi 10: 12.

b 3 Nephi 28: 23.

c TG Joy.

3 Nephi 27: 32
a Gen. 6: 6.

    3 Nephi 17: 14.

b 1 Ne. 12: 11 (11-12).

    2 Ne. 26: 9 (9-10).

    Alma 45: 12 (10, 12).

    Hel. 13: 6 (5-19).

c John 17: 12.

    3 Nephi 29: 7.

d Matt. 6: 19.

    3 Nephi 13: 19 (19-21).

3 Nephi 27: 33
a Matt. 7: 13 (13-14).

    Luke 13: 24.

    3 Nephi 14: 13.

    D&C 22: 4 (1-4).

3 Nephi 28: 1
a 2 Chr. 1: 7 (7-12).

    D&C 7: 1 (1-8).

3 Nephi 28: 3
a 4 Ne. 1: 14.

b TG Election.

c TG Rest.

3 Nephi 28: 6
a Amos 4: 13.

    Alma 18: 32.

b John 21: 22 (21-23).

    D&C 7: 3 (1-8).

3 Nephi 28: 7
a 4 Ne. 1: 37 (14, 37).

    Morm. 8: 10 (10-12).

    Ether 12: 17.

b Luke 9: 27.

    TG Translated Beings.

c 3 Nephi 20: 22.

3 Nephi 28: 8
a 3 Nephi 28: 36 (36-40).

    TG Mortality.

b TG Immortality.

3 Nephi 28: 9
a 4 Ne. 1: 44.

    Morm. 8: 10.

b Philip. 1: 24 (23-24).

    3 Nephi 28: 27.

    D&C 7: 5 (1-8).

3 Nephi 28: 10
a John 16: 15.

    D&C 76: 59.

    D&C 84: 38 (37-38).

b Deut. 6: 4.

    Gal. 3: 20.

    2 Ne. 31: 21.

    3 Nephi 11: 27 (27-28, 36).

    Morm. 7: 7.

    D&C 20: 28.

3 Nephi 28: 11
a 2 Ne. 31: 18 (17-21).

    3 Nephi 11: 32.

    Ether 5: 4.

    Moses 6: 66.

3 Nephi 28: 12
a 4 Ne. 1: 14 (14, 37).

    Morm. 1: 13.

3 Nephi 28: 13
a 2 Cor. 12: 4 (2-4).

3 Nephi 28: 14
a D&C 76: 115.

b 3 Nephi 19: 32.

    3 Nephi 26: 14.

3 Nephi 28: 15
a Moses 1: 11.

    TG Transfiguration.

3 Nephi 28: 19
a Acts 16: 26.

    Alma 14: 27 (26-28).

    4 Ne. 1: 30.

    Morm. 8: 24.

3 Nephi 28: 20
a 1 Ne. 7: 17 (17-18).

    Jacob 4: 6.

3 Nephi 28: 21
a Dan. 3: 25.

    4 Ne. 1: 32.

    Morm. 8: 24.

3 Nephi 28: 22
a Dan. 6: 16 (16-27).

    4 Ne. 1: 33.

3 Nephi 28: 23
a TG Gospel.

b 3 Nephi 27: 31 (30-31).

3 Nephi 28: 24
a 3 Nephi 26: 12.

3 Nephi 28: 25
a 3 Nephi 19: 4.

3 Nephi 28: 26
a Morm. 8: 11.

3 Nephi 28: 27
a 3 Nephi 28: 9.

3 Nephi 28: 29
a TG Israel, Scattering of.

    TG Israel, Ten Lost Tribes of.

3 Nephi 28: 30
a TG Angels.

3 Nephi 28: 31
a Mal. 4: 5.

    Hel. 12: 25.

    3 Nephi 26: 4.

    Morm. 9: 2.

3 Nephi 28: 32
a 2 Ne. 25: 17.

3 Nephi 28: 33
a 3 Nephi 26: 8 (6-12).

3 Nephi 28: 34
a Ether 4: 8 (8-12).

b Matt. 10: 5 (5-42).

c TG Prophets, Rejection of.

3 Nephi 28: 35
a TG Blasphemy.

b Hel. 12: 2.

3 Nephi 28: 36
a TG Purification.

b 3 Nephi 28: 8 (8-9).

    TG Immortality.

    TG Mortality.

3 Nephi 28: 38
a TG Translated Beings.

b TG Suffering.

3 Nephi 28: 39
a TG Temptation.

    TG Test, Try, Prove.

b TG Sanctification.

c TG Holiness.

3 Nephi 29: 1
a 2 Ne. 30: 3 (3-8).

    Morm. 3: 17.

b Ezek. 20: 37.

    Morm. 5: 14 (14, 20).

c TG Lands of Inheritance.

3 Nephi 29: 2
a Matt. 24: 48.

    Luke 12: 45.

3 Nephi 29: 4
a 3 Nephi 20: 20.

b TG Justice.

3 Nephi 29: 5
a 2 Ne. 28: 15.

    Morm. 9: 26.

b Morm. 8: 17.

    Ether 4: 8 (8-10).

c Matt. 10: 33 (32-33).

    Moro. 1: 3.

3 Nephi 29: 6
a Morm. 9: 7 (7-11, 15).

b TG Holy Ghost, Gifts of.

3 Nephi 29: 7
a TG Priestcraft.

b 2 Ne. 28: 6 (4-6).

    Morm. 8: 26.

    Morm. 9: 15 (15-26).

c 2 Ne. 9: 9.

    3 Nephi 27: 32.

    TG Sons of Perdition.

3 Nephi 29: 8
a 1 Ne. 19: 14.

b 2 Ne. 29: 5 (4-5).

    TG Backbiting.

c TG Israel, Judah, People of.

3 Nephi 30: 1
a 3 Nephi 5: 13 (12-13).

3 Nephi 30: 2
a Rom. 15: 10 (8-21).

b TG Repentance.

c Alma 16: 18.

    3 Nephi 21: 19 (19-21).

d 3 Nephi 16: 10.

    Morm. 8: 31.

e TG Priestcraft.

f TG Envy.

g Gal. 3: 29 (27-29).

    2 Ne. 10: 18 (18-19).

    3 Nephi 21: 22 (22-25).

    Abr. 2: 10.